Tham luận chính sách

PUBLICATIONS

Year

2021

Phân cấp tài khóa, tài chính công địa phương và tăng trưởng kinh tế ở các tỉnh/thành của Việt Nam: Vai trò của thể chế địa phương 502.99-2017.03

Year

2020

Nghiên cứu và xây dựng chỉ số giá bất động sản ở Việt Nam

Year

2019

Tác động của thể chế, chi tiêu công, đầu tư tư nhân đến tăng trưởng kinh tế ở các tỉnh/thành của Việt Nam

Year

2018

Xây dựng cơ chế hợp tác công – tư trong lĩnh vực y tế ở vùng Đông Nam Bộ

Year

2015

Year

2020

Year

2020

Year

2022

Year

2020

Year

2020

Đang tải