Vùng Đông Nam Bộ, bao gồm Tp. Hồ Chí Minh và 5 tỉnh lân cận Bà Rịa – Vũng Tàu, Bình Dương, Bình Phước, Đồng Nai, Tây Ninh, là khu vực có vị trí chiến lược đặc biệt quan trọng về kinh tế, chính trị, xã hội, quốc phòng, an ninh của cả nước. Thực hiện Nghị quyết số 24-NQ/TW ngày 07 tháng 10 năm 2022 của Bộ Chính trị về phát triển kinh tế – xã hội và bảo đảm quốc phòng, an ninh vùng Đông Nam Bộ đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 và Nghị quyết số 154/NQ-CP ngày 23 tháng 11 năm 2022 của Chính phủ về việc ban hành Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết số 24-NQ/TW, Trường Đại học Kinh tế TP. Hồ Chí Minh tổ chức Hội thảo quốc gia “Động lực phát triển kinh tế – xã hội vùng Đông Nam Bộ: Tiềm năng và Thách thức”.
 
 • Thời gian: 8:30 ngày 10/3/2023
 • Địa điểm: Hội trường A.103, Cơ sở A – 59C Nguyễn Đình Chiểu, Q.3, TP.HCM
 
Các nhóm chủ đề của Hội thảo:
Các nghiên cứu tập trung phân tích xoay quanh các chủ đề phát triển kinh tế – xã hội và bảo đảm an ninh, quốc phòng vùng Đông Nam Bộ (ĐNB) bao gồm:
 • Cơ chế phát triển nhanh, bền vững tạo bước đột phá, lan tỏa trong phát triển kinh tế vùng, liên vùng;
 • Tái cơ cấu kinh tế Vùng ĐNB gắn với chuyển đổi mô hình tăng trưởng theo hướng tăng cường ứng dụng KH-CN, đổi mới sáng tạo, phát triển kinh tế số, kinh tế xanh, kinh tế tuần hoàn phù hợp với lợi thế của Vùng ĐNB;
 • Đổi mới công nghệ và ứng dụng công nghệ cao nhằm nâng cao năng lực cạnh tranh các cụm ngành Vùng ĐNB và các địa phương có lợi thế có khả năng tham gia sâu vào mạng lưới sản xuất và chuỗi giá trị toàn cầu;
 • Phát triển Vùng ĐNB thành trung tâm tài chính, thương mại, du lịch của Vùng và quốc tế;
 • Mô hình kinh tế biển đến năm 2030 trong liên kết Vùng ĐNB;
 • Phát triển hệ thống logistics quốc gia, quốc tế gắn với các cụm cảng và cửa khẩu quốc tế trong liên kết Vùng ĐNB;
 • Huy động nguồn lực phát triển Vùng ĐNB;
 • Nguồn nhân lực chất lượng cao phục vụ phát triển vùng;
 • Phát triển thị trường khoa học công nghệ cho Vùng ĐNB;
 • Đổi mới sáng tạo và hệ sinh thái khởi nghiệp cho Vùng ĐNB;
 • Chuyển đổi số hướng tới chính quyền số, kinh tế số, và xã hội số trong chính sách phát triển Vùng ĐNB;
 • Thể chế, chính sách đẩy mạnh phát triển liên kết vùng;
 • Kết cấu hạ tầng liên vùng và phát triển cụm công nghiệp – dịch vụ – đô thị thông minh theo hướng liên kết Vùng;
 • Phát triển bền vững và thích ứng với biến đổi khí hậu trong sản xuất và đời sống Vùng ĐNB;
 • Phát triển văn hóa – xã hội, nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của người dân;
 • Bảo đảm vững chắc quốc phòng, an ninh, nâng cao hiệu quả công tác đối ngoại.
 
Đây là cơ hội để các nhà nghiên cứu, các nhà hoạch định chính sách trao đổi thảo luận, chia sẻ kết quả nghiên cứu, cũng như đề xuất các khuyến nghị xây dựng chính sách, giải pháp chiến lược để phát triển Đông Nam Bộ trở thành vùng phát triển năng động; là trung tâm kinh tế, tài chính, thương mại, dịch vụ, giáo dục – đào tạo, phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao, khoa học – công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số hàng đầu cả nước và khu vực Đông Nam Á, giữ vai trò quan trọng trong liên kết phát triển với các vùng kinh tế khác.
 
Ban Tổ chức Hội thảo trân trọng kính mời Quý thầy cô, các chuyên gia, nhà nghiên cứu đến tham dự Hội thảo.
 
Thông tin liên hệ:
ThS. Nguyễn Thị Ngọc Liên – Chuyên viên Phòng Quản lý khoa học – Hợp tác quốc tế,
Trường Đại học Kinh tế TP. Hồ Chí Minh; Số điện thoại: 0938884575; Email: lien.nguyen@ueh.edu.vn.