TỔNG QUAN


 

Viện Nghiên cứu và Tư vấn phát triển vùng (IRDRC), đơn vị trực thuộc Đại học Kinh tế TP. Hồ Chí Minh (UEH), là tổ chức nghiên cứu và tư vấn, chuyên thực hiện các nghiên cứu ứng dụng và cung cấp dịch vụ tư vấn (chính sách, chiến lược, và nghiệp vụ) trong các lĩnh vực kinh tế, kinh doanh, luật, quản lý, công nghệ, phát triển bền vững, và phát triển vùng

 

 

SỨ MẠNG, TẦM NHÌN, & TINH THẦN GIÁ TRỊ 


 

 

 


GIÁ TRỊ CỐT LÕI CHỨC NĂNG & ĐỐI TƯỢNG HƯỚNG ĐẾN