Công bố trong nước

PUBLICATIONS

Phân cấp tài khóa, tài chính công địa phương và tăng trưởng kinh tế ở các tỉnh/thành của Việt Nam: Vai trò của thể chế địa phương 502.99-2017.03

Year

2020

Nghiên cứu và xây dựng chỉ số giá bất động sản ở Việt Nam

Year

2019

Tác động của thể chế, chi tiêu công, đầu tư tư nhân đến tăng trưởng kinh tế ở các tỉnh/thành của Việt Nam

Year

2018

Xây dựng cơ chế hợp tác công – tư trong lĩnh vực y tế ở vùng Đông Nam Bộ

Year

2015

Tác động của dịch vụ ngân hàng điện tử đến hiệu quả hoạt động của các ngân hàng thương mại Việt Nam

Year

2017

Lược khảo cơ sở lý thuyết về thuật lãnh đạo, động lực phụng sự công và hành vi công chức

Year

2017

Local governance, private investment and economic growth: The case of Vietnamese provinces

Year

2017

Chính sách tài khóa và kiểm soát ô nhiễm từ khí thải CO2: Nghiên cứu trường hợp các nước đang phát triển CS-2016-22

Year

2016

Xây dựng mô hình lựa chọn doanh nghiệp tương đồng trong hoạt động thẩm định giá doanh nghiệp tại Việt Nam

Year

2017

Social Network and Getting a Job: Case of several universities in Ho Chi Minh City CS-2016-03

Year

2016

Đang tải